NVIDIA HD Audio Driver 1.3.38.92

NVIDIA HD Audio Driver 1.3.38.92

NVIDIA Corporation – 167,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 57 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
High Definition Audio Driver cho NVIDIA thiết bị.

Tổng quan

NVIDIA HD Audio Driver là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 21.112 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NVIDIA HD Audio Driver là 1.3.39.1, phát hành vào ngày 03/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/10/2010.

NVIDIA HD Audio Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 167,2MB.

Người sử dụng của NVIDIA HD Audio Driver đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NVIDIA HD Audio Driver!

Cài đặt

người sử dụng 21.112 UpdateStar có NVIDIA HD Audio Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản